За да използвате пълноценно правата, които произтичат за Вас от европейската интеграция, е необходимо да познавате институционалната уредба на ЕС. В настоящия подраздел ще намирате анализи свързани именно с институционалното право на Съюза. Тук ще може да се запознаете как се разпределят правомощията на регулиране на отделните области на обществени отношения между националното и европейското ниво, каква е правната рамка за работата на европейските институции, какви основни права имат гражданите по отношение на институции, какъв е редът за приемане на актовете на правото на ЕС в една или друга област.

Коментар на новия финансов пакт на ЕС.

Автор: Христо Христев[1]

В търсене на изход от сериозната криза, засегнала системата на Еврото и изправени пред невъзможността да приемат ефикасни нововъведения в рамките на първичното право на ЕС, поради противопоставянето на Обединеното кралство, на 2 март 2012 г. държавните и правителствените ръководители на всички държави — членки, с изключение на Обединеното кралство и Чешката република, подписаха Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз[2]. Договорът има за цел поддържането на стабилността в еврозоната като цяло и предприемането на по-ефективни мерки за гарантиране на балансиран бюджет и здрави публични финанси. Заедно с Договора за Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), новият договор, наричан още фискален пакт, се явява един от двата ключови елемента от стратегията за преодоляване на кризата с държавния дълг в еврозоната.