В този подраздел ще може да се запознаете с анализи върху материалното право на ЕС – директиви и регламенти, които регулират широк кръг от обществени отношения. Накратко тук ще може да откриете отговор на въпроса какви права и задължения предоставя на физическите и юридическите лица даден акт на ЕС и как те могат да бъдат най-ефективно защитени.

Автор: Иван Лазаров

Редакция: Христо Христев

В продължение на дълъг период от време Западната цивилизация увеличаваше все повече и повече своето благосъстояние за сметка на употребата на огромно количество ресурси по-голямата част от които - невъзобновяеми.

Анализ относно правната уредба на изпирането на пари в правото на ЕС.

Автор: Иван Лазаров

Редакция: Христо Христев

Изпирането на пари е изключително опасно за обществото явление, което придобива все по-осезаеми измерения в съвременния глобализиран свят[1].

Автор: Иван Лазаров

Редакция: Христо Христев

Стратегията „Европа 2020“ поставя един от своите акценти над нуждата да бъде създаден устойчив трудов пазар в рамките на ЕС. Целта, която се преследва е към 2020 г. 75% от населението на ЕС на възраст между 20 и 64 г. да бъдат заети. Тази цел е трудно постижима към момента, като се има предвид сегашното състояние на пазара на труда в ЕС – по време на кризата равнището на заетостта падна драстично (през април 2012 официалната безработица в ЕС нарасна до 10,8%).