Тук ще може да намерите анализи върху ключови решения от юриспруденцията на Съда на ЕС. Познаването на съдебната практика на общностната юрисдикция е абсолютна предпоставка за пълноценното прилагане на правото на ЕС, което в значителна степен се приближава до системата на прецедентното право. В настоящия подраздел ще откриете широк кръг от решения и коментари по тях – от станалата вече историческа практика до най-новите тенденции в тълкуването и прилагането на правото на Съюза.

1.      Изходен казус

Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (DEB) завежда дело срещу Република Германия, заради забавено прилагане на Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и на Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 98/30/ЕО, които е трябвало да дадат възможност за недискриминационен достъп до националните газови мрежи. Поради това забавено прилагане ищецът в главното производство (DEB) не е успял да изиска от германските оператори достъп до техните газови мрежи, в резултат на което не е реализирал печалба в размер на около 3,7 милиарда евро по договорите за доставка на газ, сключени с доставчици. Поради липсата на приходи и имущество DEB, което в момента няма нито служители, нито кредитори, не може да заплати авансово разноските съгласно изискванията на член 12, параграф 1 от Закона за съдебните разноски, които възлизат на 274 368 EUR. Дружеството няма и средства да се представлява от адвокат, което е задължително в главното производство. При наличието на посочените обстоятелства дружеството подава искане за предоставяне на правна помощ.