В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Съдът на ЕС се произнесе относно основните задължения на националните съдилища по прилагане на европейската уредба за защита на потребителите. 

Влезе в сила нов регламент на ЕС, който закрепва мерки на противодействие на незаконната сеч в рамките на държавите членки и в трети страни. 

Съдът на ЕС се произнесе относно определянето на компетентен съд при спор между потребител и доставчик, установени в различни държави-членки. 

Съдът на ЕС се произнесе относно случаите на вертикални споразумения за ограничаване на конкуренцията. 

Решение на Съда на ЕС изяснява критериите за ефективна защита на потребителите от неравноправни клаузи в рамките на изпълнително производство.