В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Съдът на ЕС се произнесе относно задълженията на ответника да предоставя информация в хода на производство за защита от дискриминация. 

Комисията предприема стъпки по премахване на административните тежести за гражданите и търговците, които регистрират коли, закупени от друга държава-членка.

Съдът на ЕС уточни хипотезите на приложение на чл. 80, параграф 1 от Директива за ДДС относно използването на пазарната стойност като данъчна основа при доставки между свързани лица.

Митническите органи на държава-членка могат да допуснат грешка, която да доведе до особено положение, явяващо се основание за опрощаване на митническо задължение

Съдът на ЕС внесе яснота относно последиците от обявяването за нищожни на неравноправни клаузи в общите условия на доставчици на стоки и услуги.