Каква е нашата мисия? Членството в Европейския съюз поставя правните субекти в България в коренно различна ситуация спрямо обичайното положение на правни отношения отношения, утвърдено преди 1 януари 2007 година. Протичащите на територията на страната правоотношения са подчинени не само на класическите системи на вътрешното и на международно право, но и на правния ред на ЕС. Този правен ред съществува като самостоятелна и независима от вътрешното и международното право система. Тя функционира въз основа на собствени  източници и специфични правила на тяхното приложение.
Правото на ЕС се характеризира с примат над всички останали правни норми, на които може да бъде подчинено едно отношение, попадащо в обхвата на неговото прилагане. Една значителна част от нормите на това право имат пряко действие, т.е. пряко пораждат права или задължения за частните лица. Дори когато дадена европейска уредба подлежи на прилагане чрез последващи национални актове, тяхното прилагане е обвързано с особени правила, установени на равнището на ЕС. Да се приложи закон, подзаконов или административен акт, приет във връзка с една или друга европейска уредба, предполага да се съобразят не само правилата на българското право, но също и общите правила на правото на ЕС.  
Преобладаващата част от частноправните отношения и почти всяка форма на бизнес, попадат в обхвата на правото на ЕС . Един основен кръг от правила, приложими към производството и реализацията на стоки на пазара, предоставянето на услуги, правото на свободно движение, транспорта, банковата и застрахователната дейност, защитата на потребителите, защитата на околната среда, обществените поръчки, конкуренцията, данъчното облагане, енергетиката са правила, установени именно от правото на ЕС. Поради това в голяма част от възникващите правни спорове има елементи, свързани с правото на Съюза, които са определящи за тяхното решаване.
Да се познава и прилага пълноценно правната уредба на ЕС, е от съществено значение за правата и интересите на частните лица, особено на икономическите оператори. В своето ежедневие всеки частноправен субект неизбежно попада в ситуации, които се подчиняват на европейското право. Ефективното прилагане на тази уредба, както и пълноценната защита на правата и интересите на частните лица, произтичащи от правото на ЕС, са абсолютно условие за  реалното превръщане на България в европейска бизнес, публична и жизнена среда.
Изграден от тесни специалисти в материята на правото на ЕС, екипът на Евролегис има за своя основна мисия да предоставя необходимите консултантски услуги с оглед доброто познаване и ефективното прилагане на правото на Съюза, както и да подпомага решаването на различни правни казуси, съществен елемент от които се явява именно правото на ЕС.