Комисията ще започне подготовка за преговори със САЩ за постигането на съгласие относно равнището на защита на лични данни, които се обменят като част от трансатлантическото сътрудничество по наказателни въпроси. 

 

В очакване на одобрение от Съвета, Комисията ще започне подготовка за преговори със САЩ насочени към постигането на съгласие относно равнището на защита на лични данни, които се обменят като част от трансатлантическото сътрудничество по наказателни въпроси. Споразумението цели да утвърди правото на гражданите на достъп до данни, тяхното изменение или заличаване, когато е необходимо.Гражданите на ЕС трябва да получат право да търсят защита в САЩ, ако данните им са били обработени неправомерно. На независими публични органи ще бъде предоставена по-важна роля за подпомагане на хората при упражняването направата си на личен живот и при надзора на трансатлантическите трансфери на данни. Преди да могат да започнат разговорите обаче Съветът трябва да одобри мандата за водене на преговори на Комисията. Европейският парламент трябва да бъде напълно информиран на всеки етап от преговорите, а също трябва да одобри резултата постигнат от разговорите.

След 11 септември 2001 г. и последвалите терористични атаки в Европа ЕС и САЩ постигнаха напредък в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Един от важните елементи е предаването и обработването на лични данни, ако те имат отношение към предотвратяването, разследването, откриването или преследването на престъпления, в частност такива свързани с терористична дейност.

Както ЕС, така и САЩ са поели ангажимент за защита наличните данни и на личния живот. Те обаче все още имат различни подходи към защитата на данни, което доведе до някои разногласия в миналото в рамките на преговорите за споразумения за обмен на информация. Като пример могат да се посочат споразумението за SWIFT, което бе отхвърлено от Европейския парламент през февруари или споразумението за резервационни данни на пътниците. Целта на споразумението, предложено от Комисията днес е разглеждането и преодоляването на тези различия.

Днешното предложение предоставя на Комисията мандат за водене на преговори за ново споразумение за защита на личните данни, които се прехвърлят или се обработват от правоприлагащите органи в ЕС и в САЩ. Предложението задължава също така Комисията да предоставя пълна информация на Европейския парламент на всеки етап от преговорите.

Комисията има за цел да изготви правнообвързващи и приложими стандарти за защита на личните данни, които ще гарантират, че основните права и свободи на отделните граждани са защитени. Спазването на тези стандарти ще се контролира от независими публични органи от двете страни на Атлантическия океан.

В рамките на предложението на Комисията:

  • предаването или обработката на лични данни от страна на органите на ЕС или на САЩ се разрешава единствено за конкретни, надлежно посочени и законни цели в рамките на борбата с престъпността и тероризма;
  • съществува право на достъп до лични данни, което е съдебно допустимо;
  • съществува право за промяна или заличаване на данни, ако бъде установено, че те са неточни;
  • съществува индивидуално право за търсене на защита по административен и съдебен път, независимо от гражданството или местопребиваването.

          Бъдещето споразумение няма да бъде правно основание за всякакъв вид предаване на лични данни между ЕС и САЩ. За такива трансфери на данни винаги следва да се изисква специално правно основание, като споразумение за предаване на данни или национално законодателство на държава-членка на ЕС. В такъв случай за това предаване на лични данни ще се прилага новото споразумение между ЕС и САЩ за защита на данните.