Екипът на Евролегис е изграден от тесни специалисти в материята на правото на Европейския съюз. Ръководител на екипа е д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, консултант по редица европейски проекти, осъществявани от публичната администрация и от частни субекти в България и в други държави членки на ЕС, сред които проекти на Министерския съвет на Република България, на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, на Министерство на образованието и др.

Каква е нашата мисия? Членството в Европейския съюз поставя правните субекти в България в коренно различна ситуация спрямо обичайното положение на правни отношения отношения, утвърдено преди 1 януари 2007 година. Протичащите на територията на страната правоотношения са подчинени не само на класическите системи на вътрешното и на международно право, но и на правния ред на ЕС. Този правен ред съществува като самостоятелна и независима от вътрешното и международното право система. Тя функционира въз основа на собствени  източници и специфични правила на тяхното приложение.
Правото на ЕС се характеризира с примат над всички останали правни норми, на които може да бъде подчинено едно отношение, попадащо в обхвата на неговото прилагане. Една значителна част от нормите на това право имат пряко действие, т.е. пряко пораждат права или задължения за частните лица. Дори когато дадена европейска уредба подлежи на прилагане чрез последващи национални актове, тяхното прилагане е обвързано с особени правила, установени на равнището на ЕС. Да се приложи закон, подзаконов или административен акт, приет във връзка с една или друга европейска уредба, предполага да се съобразят не само правилата на българското право, но също и общите правила на правото на ЕС.  
Преобладаващата част от частноправните отношения и почти всяка форма на бизнес, попадат в обхвата на правото на ЕС . Един основен кръг от правила, приложими към производството и реализацията на стоки на пазара, предоставянето на услуги, правото на свободно движение, транспорта, банковата и застрахователната дейност, защитата на потребителите, защитата на околната среда, обществените поръчки, конкуренцията, данъчното облагане, енергетиката са правила, установени именно от правото на ЕС. Поради това в голяма част от възникващите правни спорове има елементи, свързани с правото на Съюза, които са определящи за тяхното решаване.
Да се познава и прилага пълноценно правната уредба на ЕС, е от съществено значение за правата и интересите на частните лица, особено на икономическите оператори. В своето ежедневие всеки частноправен субект неизбежно попада в ситуации, които се подчиняват на европейското право. Ефективното прилагане на тази уредба, както и пълноценната защита на правата и интересите на частните лица, произтичащи от правото на ЕС, са абсолютно условие за  реалното превръщане на България в европейска бизнес, публична и жизнена среда.
Изграден от тесни специалисти в материята на правото на ЕС, екипът на Евролегис има за своя основна мисия да предоставя необходимите консултантски услуги с оглед доброто познаване и ефективното прилагане на правото на Съюза, както и да подпомага решаването на различни правни казуси, съществен елемент от които се явява именно правото на ЕС.

Каква е нашата мисия? Членството в ЕС поставя правните субекти в страната в коренно нова ситуация. Протичащите на територията на България и между правни субекти у нас отношения вече не са подчинени единствено на класическата система на вътрешноправна уредба и международно право, с които българските юристи традиционно са свикнали. Органитена публична власт, също както и частните лица, са подчинени на правния ред на ЕС. Този правен ред съществува като самостоятелна и независима от вътрешното и международното право система. Тя функционира въз основа на собствени специфични принципи и правила.

Правото на ЕС се характеризира с примат над всички останали правни норми, на които може да бъде подчинено едно отношение, което попада в обхвата на неговото прилагане. Една значителна част от нормите на това право имат директен ефект, т.е. пряко пораждат права или задължения за частните лица. Дори когато дадена европейска уредба подлежи на прилагане чрез последващи национални актове, тяхното прилагане е обвързано с особени правила, установени на равнището на ЕС. Да се приложи закон, подзаконов или административен акт, приет във връзка с една или друга европейска уредба, предполага да се съобразят не само правилата на българското право, но също и общите правила на правото на ЕС.   

Преобладаващата част от частноправните отношения, почти всяка форма на бизнес отношение, попада в обхвата на правото на ЕС . Един основен кръг от правила, приложими към производството и реализацията на стоки на пазара, предоставянето на услуги, правото на свободно движение, транспорта, банковата и застрахователната дейност, защитата на потребителите, защитата на околната среда, обществените поръчки, конкуренцията, данъчното облагане, са правила, установени именно от правото на ЕС. Оттук в широка част от възникващите правни спорове има елементи, свързани с правото на Съюза.

Да се познава и прилага пълноценноправната уредба на ЕС е от съществено значение за интересите на частните лица, особено на икономическите оператори. Занапред в своето ежедневие всеки частноправен субект неизбежно попада в ситуации, които се подчиняват на европейското право. Ефективното прилагане на тази уредба, както и пълноценната защита на правата и интересите на частните лица, произтичащи от правото на ЕС, са абсолютно условие за  реалното превръщане на България в европейска бизнес, публична и жизнена среда.

Изграден от тесни специалисти в материята на правото на ЕС, екипът на Евролегис има за своя основна мисия да предоставя необходимите услуги с оглед доброто познаване и ефективното прилагане на правото на Съюза, също както и да подпомага решаването на различни правни казуси, съществен елемент от които се явява именно правото на ЕС.