След решение на Общия съд на ЕС Microsoft трябва да платят глоба в размер от 860 милиона евро, поради злоупотреба с господстващо положение.

 

1. Контекст на решението на Общия съд на ЕС

На 24 март 2004 г. Комисията приема решение[1], с което установява, че Microsoft е злоупотребило с господстващото си положение чрез две различни форми на поведение и вследствие на това налага на дружеството глоба в размер над 497 милиона евро. Първото санкционирано поведение, което единствено е относимо в конкретния случай, се състои в отказа на Microsoft да оповести на конкурентите си в периода октомври 1998 година — 24 март 2004 година някои видове „информация, свързана с оперативната съвместимост“ и да разреши използването им за развитието и разпространението на конкурентни на неговите продукти на пазара на операционните системи за сървъри на работни групи. Като корективна мярка Комисията разпорежда на Microsoft да предостави достъп до тази информация и да разреши използването ѝ при разумни и недискриминационни условия. За улеснение на Комисията, при надзора дали Microsoft се съобразява с решението, се предвижда да се определи независимо лице, натоварено с надзорни функции, чието възнаграждение се поема от Microsoft и което разполага с правомощия за достъп, независимо от Комисията, до поддръжката, информацията, документите, помещенията и служителите на Microsoft, както и до „изходния код“ на съответните продукти на компанията.

След приемането на решението от 2004 година Комисията и дружеството започват диалог с цел да създадат механизъм за оповестяване на информацията, свързана с оперативната съвместимост. Тъй като счита, че Microsoft не е представило пълната информация, свързана с оперативната съвместимост в срока, определен от решението от 2004 година, и че ставките на заплащане, поискани от дружеството за предоставяне на достъп до тази информация, не са разумни, Комисията приема решения, с които му налага периодични имуществени санкции.

С решение от 2006 година[2] Комисията налага периодична имуществена санкция в размер на 280,5 милиона евро, тъй като счита, че дружеството не се е съобразило с решението от 2004 година за периода 16 декември 2005 — 20 юни 2006 година. С решение от следващата 2007 г.[3] Общият съд потвърждава по същество решението от 2004 г. Той обаче частично отменя решението относно независимото лице, натоварено с надзорни функции.

2. Делото Microsoft Corp. срещу Комисията, Т-167/08

С решение от 27 февруари 2008 г.[4] на Microsoft е наложена нова периодична имуществена санкция в размер на 899 милиона евро за периода 21 юни 2006 — 21 октомври 2007 година. Съображението е, че ставките на заплащане, предложени от дружеството за предоставяне на достъп до информацията, свързана с оперативната съвместимост, не са разумни. Microsoft обжалва това решение. В рамките на образуваното дело Microsoft Corp. срещу Комисията, Т-167/08 дружеството иска отмяна на оспорваното решение или при условията на евентуалност да отмени или намали размера на периодичната имуществена санкция.

В решението на Общия съд по делото Microsoft Corp. срещу Комисията, Т-167/08 се потвърждава решението на Комисията за налагане на периодична имуществена санкция, а изтъкнатите от Майкрософт доводи за отмяна са отхвърлени. В производството по отмяна от Microsoft излагат своето становище, съгласно което дружеството е изправено пред:

1. незаконосъобразно налагане на периодична имуществена санкция, преди да бъдат достатъчно конкретизирани задълженията му съгласно член 5 от решението от 2004 г.;

2. второ, налице е допусната грешка от Комисията, която приела, че ставките на заплащане, свързани със споразумението „No Patent“, не са разумни;

3. трето, допусната от Комисията грешка относно критериите, приложени с цел да се прецени дали са иновативни технологии, които са свързани с протоколи, предмет на споразумението „No Patent“;

4. четвърто, незаконосъобразното използване на докладите на независимото лице, натоварено с надзорни функции;

5. пето, нарушение на правото на защита;

6. шесто, липса на правно основание за налагането на периодична имуществена санкция и това, че същата е прекомерна и непропорционална.

Предвид принципите за оценка, изготвени от Microsoft и Комисията, според съда жалбоподателят е можело да прецени дали ставките на заплащане, които иска до 21 октомври 2007 година за предоставяне на достъп до информацията, свързана с оперативната съвместимост, са разумни по смисъла на решението от 2004 г.

На второ място, Общият съд смята, че критерият, взет предвид от Комисията при преценката на разумния характер на ставките на заплащане, поискани от Microsoft, свързан с иновативността на разглежданите технологии, е от естество да укаже дали посочените ставки отразяват по-скоро собствената стойност на дадена технология отколкото стратегическата ѝ стойност, тоест стойността, която произтича единствено от възможността за оперативна съвместимост с операционните системи на Microsoft.

Трето, в този контекст Комисията има право да преценява иновативността на тези технологии с оглед на съставните им части, а именно новост и изобретателска стъпка, като се има предвид, че Microsoft не е изтъкнало, че е немислимо изобретателската стъпка на разглежданите технологии да се преценява в контекст, различен от този по предоставяне на патент. В рамките на настоящото дело да се прецени иновативността на технологиите, предмет на обжалваното решение, с оглед на новостта и на изобретателската стъпка не води до заличаване по принцип на стойността на правата на интелектуална собственост, търговската тайна или друга поверителна информация, нито пък на още по-силно основание, води до налагане на тази иновативност като условие продукт или информация да бъдат обхванати от подобно право или да представлява търговска тайна по принцип. Подобен подход има за цел единствено да не се допусне Microsoft да получи заплащане, което отразява стратегическата стойност на информацията, свързана с оперативната съвместимост, което е забранено от решението от 2004 г. След подробен анализ на наведените от Microsoft аргументи, Общият съд приема, че дружеството не е успяло да постави под въпрос изводите на Комисията за липсата на иновативност на технологиите и на съчетанията от технологии. В допълнение, общото позоваване на материали, представени по време на административното производство, които разкривали грешки на Комисията в това отношение, очевидно не е достатъчно за тази цел.

Все пак Общият съд приема за необходимо да се преразгледа размерът на периодичната имуществена санкция в светлината на писмо на Комисията от 1 юни 2005 г. В това писмо Комисията приема, че Microsoft може да ограничи разпространението на продукти, разработени от неговите конкуренти „open source“ въз основа на информацията, свързана с оперативната съвместимост, която не е обхваната от патент и не е иновативна, до постановяването на решение на Общия съд по дело Microsoft Corp. срещу Комисията, Т-201/04, а именно 17 септември 2007 г. Всъщност дори обжалваното решение да се мотивира от неразумния характер на ставките на заплащане, предложени от Microsoft, а не от отказа да се предостави достъп до информацията, свързана с оперативната съвместимост, обстоятелството, че Комисията е приела с оглед на висящия съдебен процес дружеството да прилага през даден период практика, която може да запази в сила положение, което е трябвало да бъдат премахнато с решението от 2004 г., би могло да се вземе предвид при определянето на тежестта на санкционираното поведение, а оттам и при определянето на размера на периодичната имуществена санкция.

В този контекст, с оглед на съдържанието на преписката, Общият съд счита, че предоставената с писмото от 1 юни 2005 г. възможност би довела само до второстепенна част от последиците, породени от санкционираното поведение, така че размерът на наложената на Майкрософт периодична имуществена санкция трябва да се определи на 860 милиона евро.

 


[1] Решение 2007/53/ЕО относно процедура за прилагане на член 82 [ЕО] и на член 54 от Споразумението за ЕИП, образувана срещу Microsoft Corp. (дело COMP/C 3/37.792 — Microsoft) (OВ 2007, L 32, стр. 23)
[2] Решение C (2005) 4420 окончателен (дело COMP/C 3/37.792 — Microsoft) (OВ C 138, 2008 г., стр. 10).
[3] Решение на Общия съд от 17 септември 2007 година, Microsoft срещу Комисията, дело T-201/04
[4] Решение C (2008) 764 окончателен за определяне на окончателния размер на периодичните санкционни плащания, наложени на [Microsoft] с Решение C (2005) 4420 окончателен (дело COMP/C 3/37.792 — Microsoft) (OВ C 166, 2009 г., стр. 20)