Съдът на ЕС се произнесе относно защитата с авторско право на база данни.

§ Когато изготвянето на бази данни е свързано със зачитането на определен набор от императивни правила, които не оставят място за творческа свобода на автора, такива бази данни не подлежат на закрила с авторско право по смисъла на чл. 3 т. 1 от Директива 96/9.

§ Вложени интелектуални усилия и умения при създаването на данните, използвани в базата данни, са ирелевантни, доколкото в хипотезата на чл. 3 от директивата попада самата база данни, а не компоненти, от които е съставена.

Базите данни представляват информация, организирана във взаимосвързани таблици. Създаването на тези таблици понякога предполага влагането на значителни творчески усилия, така че самият начин на подредбата представлява оригинална същност и като такава е защитена с авторско право от правото на ЕС[1].

Съдът на ЕС е сезиран по реда на производство по преюдициално запитване, относно тълкуването на обхвата на закрилата с авторско право на „бази данни” по чл. 3, параграф 1 от Директива 96/9[2]. Запитващата юрисдикция е Апелативен съд на Англия и Уелс[3], делото - C-604/10 Football Dataco и др./Yahoo! UK Ltd и др.[4]

1. Факти по главното производство и преюдициални въпроси

Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между Football Dataco и др. и Yahoo! UK Ltd и др., във връзка с правата на интелектуална собственост върху програмите на срещите от английското и шотландското първенство, каквито първите твърдят, че притежават, доколкото възприемат програмите на срещите за бази данни, върху които се разпростира защитата с авторско право.

Програмата на срещите от английското и шотландското футболно първенство се изготвя въз основа на предварително зададени критерии и правила[5], както и на определени искания, направени от футболните клубове. Въз основа на тези правила и искания се изготвя определена програма, която задължително следва да бъде съобразена с тях (исканията на клубовете се съобразяват, доколкото е възможно). Тази програма – проект, се съобразява с футболната федерация и с представители на полицията, преди окончателното й приемане[6]. Въпреки зададените критерии и правила, процесът по изготвянето на програмата не е чисто механичен, като напр. създаването на едни телефонен указател, а предполага влагането на значителни по своя обем усилия и умения, във връзка с зачитането на направените искания (както от клубовете, така и от властите), при пълно зачитане на ръководните правила (съществуват случаи, при които компютърните програми, използвани за създаването на базите данни, не могат самостоятелно да намерят разрешение).

В рамките на главното производство Football Dataco и др. твърдят, че върху програмите за срещите от английското и шотландското първенство, притежават от една страна право „sui generis“, по силата на чл. 7 от Директива 96/9[7], а от друга – авторско право по вече цитирания чл. 3 от същата директива. Yahoo! UK Ltd и др. оспорват съществуването на тези права.

Както първоинстанционният съд в Англия, така и запитващата юрисдикция, не приемат наличието на „sui generis“ право върху базите данни. Не така стои въпросът по отношение на авторското право върху бази данни по чл. 3 от директивата – първоинстанционният съд приема, че такова съществува, докато апелативният, поради нуждата от тълкувание на правото на ЕС, отправя до Съда на ЕС преюдициални въпроси в следния смисъл:

a) трябва ли изразът, употребен в чл. 3 от Директива 96/9, „базите данни, които с оглед на подбора или подреждането на съдържанието им представляват собствено интелектуално творение на автора“, да се разбира в смисъл, че изключват вложените от автора интелектуални усилия и умения при създаването на данните?

b) дали „подборът и подреждането”, следва съществено да допълват вече наличните данни?

c) следва ли от израза „собствено интелектуално творение на автора“, някакво различно действие от страна на автора, освен влагането на значителен труд и умения?

2. Решението на Съда на ЕС

Като начало, интеграционният съд напомня, че вече се е произнасял по въпроса, дали програмата за футболното първенство попада в обхвата на определението за база данни, като отговорът е утвърдителен[8]. Не всяка база данни обаче попада под закрилата на авторското право на бази данни, защото необходимо условие, за да бъде приложена тази защита, е с оглед на подбора или подреждането на съдържанието й, базата данни да представлява собствено интелектуално творение на нейния автор.

Освен това Съдът на ЕС напомня, че закрилата на авторските права на бази данни се простира над структурата на базата данни, а не над нейното съдържание – т.е. тя обхваща начина на структуриране на информацията, а не самата информация, която може отделно да е защитена с авторско право. Именно воден от изложеното, интеграционният съд постановява по първия преюдициален въпрос, че вложените при създаването на данните усилия и умения са ирелевантни при преценяването на въпроса за попадането на определена база данни в хипотезата на защита с авторско право – на защита подлежат не самите данните, а начинът на структурирането им – там трябва да бъде търсена оригиналната същност. Разглежданите интелектуални усилия, свързани с времето на провеждане на футболните срещи, са насочени именно към създаването на данните, а не към тяхното организиране и следователно разглеждането на тези усилия, при определяне представлява ли самата база данни годен обект за защита с авторско право, е безпредметно.

На следващо място, при извършване на преценката, дали един обект попада под закрилата на авторско право, единственият релевантен критерий е оригиналността. По отношение на бази данни този критерии е изпълнен тогава, когато авторът, чрез своя свободен и творчески избор, оставя индивидуалната си концепция за начина, по който данните следва да бъдат организирани, така щото да създаде качествено нов вид информация – свързаната. Това е израз на разбирането, че съществува два вида информация – свободна и свързана. Няма как да има налице „свободен и творчески избор”, при положение, че съществуват изрични правила и изисквания, които не оставят място за каква да е творческа свобода. Във връзка с изложеното, Съдът на ЕС прави извод, че дали подборът и подреждането на базата данни съществено допълват базите данни е също ирелевантно при преценката на това, дали попадат под закрилата на авторското право, доколкото допълването и подреждането не е по своята същност свободен и творчески избор, при наличието на предварително уредени правила. Изложеното дава отговор на втория преюдициален въпрос.

По третия преюдициален въпрос общностната юрисдикция заключва, че трябва да се държи сметка, относно това, че сам по себе си вложеният труд и умения не е непременна гаранция за оригиналността при подбора или начина на подреждане на данните, което би оправдало закрилата им с авторско право.

Воден от изложеното до тук Съдат на ЕС дава задължително тълкувание на чл. 3 от Директива 96/9 в смисъл, че „базата данни“ по смисъла на член 1, параграф 2 от тази директива е защитена с авторското право, предвидено от последната, при условие че подборът или подреждането на данните, съдържащи се в тази база, е оригинален израз на творческата свобода на нейния създател — обстоятелство, което трябва да бъде проверено от националната юрисдикция”[9].

 

 

[1] Директива 96/9/ЕО за правна закрила на базите данни, Официален вестник, L 77, 27 март 1996 г.
[2] Член 3
Обект на закрила
1. В съответствие с настоящата директива базите данни, които с оглед на подбора или подреждането на съдържанието им представляват собствено интелектуално творение на автора, ще бъдат закриляни като такива от авторското право. Никакви други критерии няма да бъдат приложими за определяне пригодността им за тази закрила.
[…]
[3] The Court of Appeal of England and Wales.
[4] СЕС, 1 март 2012, Football Dataco и др./Yahoo! UK Ltd и др., дело C-604/10, непубл.
[5] Напр. никой клуб не трябва да има три последователни срещи като домакин или като гост.
[6] За сезон 2008/2009 на този етап са внесени 56 промени в програмата.
[7] Член 7
Обект на закрила
1. Държавите-членки предвиждат право на производителя на база данни, която показва, че е налице количествено или качествено съществена инвестиция за придобиването, проверката или оформлението на съдържанието, да не допуска извличане и/или повторно използване на цялата или на съществена част, в количествено или качествено отношение, от съдържанието на тази база данни.
[8] СЕО, 9 ноември 2004, Fixtures Marketing, дело C‑444/02, Rec. стр. I‑10549, т. 33-36.
[9] Football Dataco и др./Yahoo! UK Ltd и др., цит., т. 45.