Съдът на ЕС се произнесе относно задълженията на националните органи при обществени поръчки, свързани с необосновано ниска цена и неточност при офертите. 

§ При провеждането на процедура за обществена поръчка, при която един от кандидатите отправя оферта с необичайно ниска цена, възлагащият орган е длъжен да поиска допълнителни писмени разяснения. Тогава, когато някое предложение е неточно или не отговаря на техническите спецификации, заложени в документацията към обществената поръчка, на възлагащия орган е забранено да приема допълнителни разяснения от оферента. Посоченото не се прилага, в случай че става дума за явна техническа грешка или просто пояснение.

Въпросите, свързани с обществените поръчки, са от особено значение в съвременното общество. От една страна, разходването на публични средства следва да се извършва при пълно зачитане на принципите на откритост и отчетност, а от друга – стопанските субекти имат голям интерес от спечелването на такава поръчка и съответно е недопустимо одобряването на определен кандидат да не се извършва при спазване принципите на свободната конкуренция и недискриминация. Имайки предвид гореизложеното, европейските актове в областта[1] и нуждата от тяхното тълкуване, Върховният съд на Словашката република[2] отправя преюдициално запитване до Съда на ЕС, което води до дело SAG ELV Slovensko и др.[3]

1. Факти по главното производство и преюдициални въпроси

Спорът в главното производство протича между Службата за публично възлагане в Словакия и няколко предприятия, отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка. Процедурата е открита от NDS - търговско дружество, собственост на словашката държава. Процедурата е открита с обявление в Официален вестник на ЕС от 27 септември 2007 г. Предмет на поръчката е доставката на услуги, свързани със събирането на такси от пътната мрежа, а прогнозната стойност надвишава 600 мил. евро. В хода на процедурата участват няколко консорциума, на които са отправени въпроси свързани, както с някои технически специфики на направените от тях оферти, както и относно необичайно ниската цена, която предлагат. След като дават отговор на поставените въпроси тези обединения от предприятия са отстранени от процедурата за обществена поръчка.

Отстраняването е обжалвано по административен ред, като решението е потвърдено. Основанията за постановяване и потвърждаване на решението за отстраняване са свързани от една страна с непредоставянето на достатъчно изчерпателен отговор по отношение на ниската цена и някои специфики свързани с техническите характеристики на офертите и по-специално несъблюдаването на изискванията заложени в документацията за конкретната обществена поръчка.

Обжалването на решението за отстраняване от процедурата продължава по съдебен ред, като в крайна сметка достига до Върховния съд на Словашката република. Воден от започнатото срещу Словашката република производство за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Европейската комисия, във връзка с разглежданата в главното производство процедура по възлагане на обществена поръчка, както и от някои доводи на засегнатите обединения от дружества, Върховният съд отправя преюдциални въпроси в следния смисъл:

a) следва ли, на основание принципите на прозрачност и недискриминация при провеждането на процедура за обществена поръчка, възложителят да поиска пояснения, по отношение на отправените оферти, от някои от участниците тогава, когато непредоставянето на поясненията може да доведе до отстраняването на тези участници от процедурата;

b) допустимо ли е такива пояснения да не бъдат поискани, когато възложителят счита, че не са спазени някои от техническите изисквания, свързани с предмета на поръчката;

c) длъжен ли е възлагащият орган да поиска пояснения от оферента, във връзка с предложена необичайно ниска цена?

2. Решение на Съда на ЕС

Воден от целта на общностното право в областта на обществените поръчки, а именно – свободно движение на услуги и ненарушаване на конкуренцията във всички държави членки, Съдът в Люксембург напомня, че за постигането на тази цел правото на Съюза извежда принципа за равно третиране на оферентите и принципа за прозрачно провеждане на процедурите за обществени поръчки[4].

По въпроса с необичайно ниската цена общностната юрисдикция разгръща разсъжденията си в следната насока. Съгласно член 55, параграф 1 от Директива 2004/18 „ако за дадена обществена поръчка офертите се окажат с необичайно ниски цени по отношение на стоките, строителството или услугите възлагащият орган, преди да отхвърли тези оферти, изисква писмена обосновка на съставните елементи на офертата, които той сметне за уместни“. Императивния характер на нормата, извличана от член 55, идва да покаже, че общностният нормотворец вменява задължение на възлагащия орган да направи проверка относно сериозността на предложение с необичайно ниска цена, като поиска от предприятието, отправило такава оферта, допълнителни разяснения. Действителното обсъждане на въпроса е условие за гарантиране честната конкуренция между оферентите, като изброяването на възможни фактори, обосноваващи ниската цена, направено в ал. 2 на разглеждания член 55, параграф 1, макар да не е изчерпателно не е и примерно, а представлява минималния обем възможности, които възлагащият орган следва да обсъди с оферента[5]. Поради изложеното на третия преюдициален въпрос следва да бъде отговорено, че възлагащият орган е длъжен да поиска писмени пояснения от предложителя, относно предложена необичайно ниска цена, като всички упоменати в член 55, параграф 1, ал. 2 потенциални причини за такава цена е задължително да бъдат изследвани.

По отношение на въпросът, свързан с оферта, която е неточна или не съответства на техническите спецификации в документацията за поръчката, нещата стоят по различен начин. За разлика от случаите на необичайно ниска цена, Директива 2004/18 не урежда хипотеза на разминаване в техническите спецификации. Принципите за провеждане на обществена поръчка от друга страна, поначало не позволяват след депозирането на офертата в нея да бъдат внасяни какви да е изменения – нито по инициатива на някой от кандидатите, нито по инициатива на възлагащия орган. Впрочем самият принцип за недискриминация не допуска преговори между някой от оферентите и възлагащия орган. Още повече, неяснотата на предложението е свързано с неполагане на дължимата грижа от страна на предложителите, които са допуснали да депозират непълна или неточна оферта. Все пак допустимо е внасяне на пояснения, когато става дума например за явна техническа грешка, и когато това не води до промяна на офертата по същество. По отношение на оферта, която е неточна или не съответства на техническите спецификации, възлагащият орган не само не бива да иска пояснения, но по силата на принципите на правото на ЕС му е забранено да приема такива тогава, когато тези пояснения по същността си изменят някои от елементите на предложението.

 


[1] Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, Официален вестник, L 134, 30 април 2004 г.
[2] Najvyšší súd Slovenskej republiky.
[3] СЕС, 29 март 2012 г., SAG ELV Slovensko и др., дело C-599/10, непубл.
[4] СЕС, 19 юни 2008 г., Pressetext Nachrichtenagentur, дело C‑454/06, Rec., стр. I‑4401, т. 31 – 32, вкл. цитираната там съдебна практика; СЕС, 29 април 2004 г., Комисия/CAS Succhi di Frutta, дело C‑496/99, Rec., стр. I‑3801, т. 111.
[5] Съд на ЕС, 23 април 2009 г., Комисия/Белгия, дело C‑292/07, Rec. I-00059, т. 159.