На втори септември бяха представени заключенията на Генералния адвокат по делото Георгиев (съединени дела C‑250/09 и C‑268/09). Делото поставя въпроси свързани с възрастовите ограничения при заемането на длъжности от научни работници и защитата от дискриминация, основана на базата на възраст. 

Във връзка с осигуряването на възможност за алтернативно разрешаване на спорове е приета Директива на ЕС за медиацията. Директивата за медиацията цели да улесни достъпа до алтернативно разрешаване на спорове и да насърчи приятелското уреждане на спорове посредством използването на медиация. 

За пръв път в историята на ЕС държавите-членки използват процедурата за засилено сътрудничество, за да постигнат хармонизация на правилата, които позволяват на международните двойки да избират кое национално право да се прилага за техния развод.