Комисията предприема стъпки по премахване на административните тежести за гражданите и търговците, които регистрират коли, закупени от друга държава-членка.

Съдът на ЕС уточни хипотезите на приложение на чл. 80, параграф 1 от Директива за ДДС относно използването на пазарната стойност като данъчна основа при доставки между свързани лица.

Митническите органи на държава-членка могат да допуснат грешка, която да доведе до особено положение, явяващо се основание за опрощаване на митническо задължение