С решението си по делото Gaydarov, C-430/10 Съдът изключи възможността националното право да се прилага, тъй като то противоречи на свободата на движение. 

Съдът на ЕС се произнесе по съединени дела eDate Advertising, C-509/09 и Olivier Martinez, C-161/10 относно правото на иск по отношение на твърдяни нарушения на правото им на личен живот чрез публикации в интернет. 

В заключението си по делото CHU de Besançon, C-495/10, генералният адвокат Менгоци приема, че отговорността на обществено здравно заведение, в качеството му на доставчик на услуги, не попада в предвидения в Директива 85/374/ЕИО обхват.