С решението си по конституционно дело № 2 от 2011 г. Конституционният съд гарантира правото на свободно движение на българските граждани.  

Тълкувателно решение № 2 от 22.03.2011 г. по тълкувателно дело № 6/2010 г., ОСК на ВАС вече е факт. С него ВАС извърши преценка за съобразеността на националното ни право с правото на ЕС. Впоследствие Конституционният съд отмени същата разпоредба.

С решението по делото Tatu/Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei, C-402/09 съдът обяви въведената в Румъния такса за замърсяване като противоречаща на правото на ЕС, понеже тя възпира вноса и пускането в движение на употребявани превозни средства, закупени в други държави-членки.