Съдът на ЕС се произнесе по проекта за международно споразумение на Съвета на ЕС, с което се предвижда създаването на Съд за европейски и общностни патенти. Съдът приема, че предложението отива отвъд границите, при които е постановил отказ в Становище 1/91.

С произнасяне по делото Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, C-236/09 Съдът прие, че в правото на Съюза не може да съществува разпоредба, която да взема предвид пола като рисков фактор с оглед на гарантираната защита от дискриминация.

В решението си по дело C-375/09, Tele2 Polska, Съдът на ЕС постанови, че национален орган по конкуренцията не може да приключи производство пред него, постановявайки, че не е налице нарушение, съставомерено на чл. 102 ДФЕС.