Европейската комисия постави началото на задължителния втори етап на консултацията с представителите на работниците и на работодателите, като част от извършвания от нея преглед на Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време

С поредица от съдебни решения Общият съд отхвърли жалбите на дружествата Lindt и Storck срещу отказ на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар да регистрира като марка на Общността изделия на дружествата

С произнасяне по делото Ker-Optika, C-108/09 от 2 декември 2010 Съдът установи несъвместимост между правото на Европейския съюз и ограниченията пред търговията с контактни лещи в Интернет.