Съдът се произнесе по искането за преюдициално запитване от Районен съд – Пловдив относно забраната за дискриминация, основана на възрастов принцип. Решението е от съществено значение за режима на пенсиониране на университетските преподаватели. 

Съдът на ЕС излезе с решение по преюдициалното запитване по делото Elchinov, C 173/09.Решението е от особена важност за възможността граждани на една държава-членка да получават здравни услуги в друга държава от Съюза.

 Съдът на ЕС образува делото Aladzhov, C-434/10 по преюдициално запитване, свързано с ограниченията върху свободата на движение на граждани на ЕС, които налага чл. 75, т. 5 ЗБЛД – принудителната административна мярка „забрана за напускане на страната”.