Съдът обяви за частично недействителни разпоредбите на два регламента относно публикуването на лични данни на бенефициери по ЕФГЗ и ЕЗФСР доколкото те поставят изисквания, които противоречат на правото на защита на личните данни и по същество са непропорционални.

С решението си по делото Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08 Съдът се произнася, че има наличие на дискриминация, ако правото на специалното обезщетение при уволнение се погасява, когато при освобождаването на работника или служителя частната пенсионноосигурителна схема, в която работодателят му е плащал вноски, позволява изплащането на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Европейската комисия и Съветът на Европа връчиха наградата „Кристална везна”